3. Prowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów


Selektywna zbiórka odpadów w miejscach ich powstawania to pierwszy etap recyrkulacji surowców. MOP-J.Tarachoń sp. k. współpracuje w tym zakresie zarówno z firmami, jak i gminami. Dla firm oznacza to oszczędności i optymalizację gospodarki materiałowej. Dla samorządów jest to pomoc w wypełnianiu ustawowych obowiązków i możliwość minimalizowania ilości deponowanych odpadów. Ze względów ekonomicznych i społecznych przedsiębiorstwo MOP aktywnie uczestniczy w prowadzeniu szeroko rozumianej edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Na terenie wielu miast i gmin prowadzone są, głównie dla młodzieży szkolnej, liczne warsztaty, wykłady i konkursy propagujące ideę recyklingu, oraz korzyści z odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych.

Segregacja może być realizowana na dwa sposoby:
 • segregacja pierwotna, tzw. "selektywna zbiórka u źródła"
 • segregacja wtórna w specjalnie do tego celu wybudowanym zakładzie.

 • W zakładach odpady segregowane są mechanicznie i ręcznie w zależności od zaawansowania technicznego instalacji, rodzaju segregowanych odpadów oraz części linii technologicznej. Zakłady te zwykle znajdują się na terenie składowisk odpadów.
  Organizacja selektywnej zbiórki oraz segregacja odpadów powinna wpisywać się w istniejący oraz uzupełniać przyszły system gospodarki odpadami na danym terenie. Dobrze prowadzona selektywna zbiórka i segregacja odpadów obejmująca wydzielenie ze strumienia odpadów przede wszystkim metali, szkła, tworzyw sztucznych i papieru prowadzi do efektywnego zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach oraz promuje recykling materiałowy.

  Niestety, źle wdrożony system selektywnej zbiórki oraz segregacji odpadów jest w stosunku do osiąganych efektów bardzo drogi, przede wszystkim w początkowej fazie. Źle funkcjonujący system edukacji ekologicznej, brak możliwości zbytu wysegregowanych surowców oraz ich niska jakość powodują, że koszty funkcjonowania systemu znacznie przewyższają przychody. Selektywna zbiórka i segregacja odpadów wymaga dyscypliny od mieszkańców, dobrego zarządzania i wsparcia ze strony władz samorządowych, z czym nie do końca wiele gmin potrafi sobie dzisiaj poradzić.

  Prawidłowo wdrożony i prowadzony proces powinien zapewnić:
 • dobrą edukację ekologiczną mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki,
 • zachęty dla mieszkańców,
 • zapewnienie zbytu wysegregowanych surowców,
 • odczuwalne ograniczenie ilości składowanych odpadów.

  Z finansowego punktu widzenia ogromnym sukcesem prowadzenia selektywnej zbiórki oraz segregacji jest sytuacja, w której korzyści związane z zaoszczędzeniem miejsca na strategicznym składowisku odpadów oraz przychody ze sprzedaży surowców są w stanie w dużym stopniu pokryć koszty funkcjonowania systemu.